Elevhälsoteam

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsoteamet består av Rektor, Skolsköterska och Speciallärare. Psykolog, kurator, skolläkare och SYV ingår vid specifika tillfällen. Rektor leder och ansvara för elevhälsoarbetet.

Elevhälsoteamet ska komplettera pedagogen ur pedagogiskt, socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv. I elevhälsoteamets uppdrag ligger därför att utifrån tvärprofessionaliteten analysera och bidra med respektive kompetens i att skapa en skola för alla.

Elevhälsoteamet ska göra tvärprofessionella analyser utifrån frågeställningen; hur kan man förstå elevens vardagssituation och behov och hur kan vi undanröja hinder för lärande och därmed utveckla undervisningskvaliteterna.

Om ett barn eller elev behöver stöd så skall EHT tillsammans med pedagogerna utarbeta framåtsyftande åtgärder på individ, grupp-och organisationsnivå.

Elevhälsoarbetet (individ-, grupp- och organisationsnivå) ska utgå från ett helhetstänkande med inriktning på:

  • att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev
  • att förebygga, uppmärksamma och åtgärda skolrelaterade svårigheter i ett tidigt skede
  • att samverka med andra/övriga instanser/professioner vid behov.

Övergripande mål och syfte

  • Målet är att Nova Montessori, med samlade kompetenser, ska möta varje elev och dess familj utifrån specifika behov samt att rusta varje elev till en fortsatt positiv utveckling. Allt arbete inom elevhälsoteamet sker i nära samarbete med vårdnadshavare och pedagoger och skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Syftet med elevhälsa är att främja elevernas utveckling och lärande. Vi fokuserar på elevens styrkor. Elevhälsan utgår från ett elevperspektiv och arbetar med dialog, kommunikation och dokumentation.
  • EHT ska verka för att vara i balans mellan akuta insatser utifrån den enskilda elevens behov och långsiktiga förändrings- och hälsofrämjandearbeten. Elevhälsans uppgift är att främja lärandet, överföra de grundläggande värdena och samarbeta med hemmen för att främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Tidiga insatser är viktiga.
  • EHT är behjälpliga vid kartläggning, upprättande av eventuellt åtgärdsprogram, handledning av pedagoger samt förmedla kontakter.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka