Likabehandlingsplan

Nova Montessoriskolas Likabehandlingsplan Läsåret 2020-2021

Innehåll

 1. Vår Vision
 2. Våra Mål
 3. Vårt arbete på de olika nivåerna
 4. Främjande arbete
 5. Förebyggande arbete
 6. Åtgärdande arbete
 7. Ansvarsförhållande
 8. Ansvarig för att årets plan utvärderas

1. Inledning

Varför denna plan?

Alla elever ska komma till skolan och känna sig respekterade och trygga. Detta styrs av bland annat diskrimineringslagen och skollagen. I den plan du nu läser preciserar vi varje år de främjande åtgärder, förbyggande arbete och de åtgärder vi satt upp utifrån rådande behov. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer och detta kan åskådliggöras i en modell med tre delar (punkt 3).

1. Vår vision

På Nova Montessoriskola visar vi varandra respekt i alla situationer, avseende och sammanhang.

Förutsättningen är att vi är ärliga, raka och respektfulla i vår kommunikation och att det finns ett förtroendefullt samarbete mellan alla på skolan, och mellan skolan och hemmen.

All personal på Nova Montessoriskola tar aktivt avstånd från alla former av kränkande behandling.

På Nova Montessoriskola arbetar vi aktivt med att motverka alla former av kränkningar. Vårt arbete utgår ständigt från att varje elev skall känna trygghet och stolthet över sin vistelse på skolan oavsett om den är i klassrummet, på skolgården eller på fritidshemmet. Därför är arbetet inom vår skola ständigt fokuserat på främjandet av goda lärande miljöer, där trygghet, delaktighet, utmaningar och lustfyllt lärande står i centrum för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Vårt trygghetsarbete fokuseras på ett främjande av detta och vi kommer att ständigt arbeta för att all form av trakasserier, diskrimineringar eller mobbning motverkas.

2. Våra mål

Vi vill alla trivas på vår skola och för att man ska göra det behöver vi alla känna trygghet. Vi har alla har ansvar för att kränkande särbehandlingar inte förekommer och att konflikter löses på ett respektfullt sätt. Alla på skolan arbetar utifrån denna likabehandlingsplan.

Mål

 • Alla ska känna sig trygga på vår skola. Med trygghet menar vi bland annat att eleverna ska kunna vända sig till oss vuxna och känna att vi lyssnar på dem och tar dem på allvar.
 • Eleverna utvecklar förståelse för andra människor och kulturer.
 • Alla behandlar varandra med respekt.
 • Insikt i att alla är olika men är lika mycket värda.
 • Alla ska kunna arbeta med alla.

Personalens ansvar för att nå målen:

 • Vi är tydliga och konsekventa i vårt agerande mot eleverna.
 • Vi är goda förebilder.
 • Våra regler är kända för alla.
 • Vi har vuxna ute på rasterna.
 • Det finns ett för eleverna tydligt och lättillgängligt rastvärds- schema och vi har synliga västar på oss.
 • Vi har en positiv attityd mot varandra.
  • Vi samtalar och ställer frågor till eleverna om trivsel och trygghet på skolan i samband med utvecklingssamtalen varje termin.
  • Vi arbetar förebyggande för att stärka elevernas självbild och gemenskap genom olika former av fadderverksamheter.

Elevernas ansvar för att nå målen:

 • Vi visar hänsyn och är trevliga mot varandra.
 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi är rädda om egna och andras saker.
 • Vi ska ha arbetsro i skolan.

3. Vårt arbete på de olika nivåerna

Åtgärdande arbete

 • Ska påbörjas genast när det kommit signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Förebyggande arbete

Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

 • Omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer.
  • Kräver rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Främjande arbete

 • Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde
 • Omfattar alla diskriminerings- grunderna, riktas mot alla och bedrivs  utan förekommen anledning.

Är en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Diskrimineringsgrunderna – Det främjande arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Arbetet kan även arbeta med diskrimineringsgrunderna ålder samt könsöverskridande identitet och uttryck.

4. Främjande arbete

– Alla på skolan ska ha ett förhållningssätt som innebär att alla elever är allas elever och vi har ett gemensamt ansvar att agera.

– Att flickor och pojkar har lika stort inflytande och utrymme i verksamheten/undervisningen.

– All personal skall tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt

– Alla elever och vuxna ska bemöta varandra med respekt oavsett etnisk tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning.

– Alla elever på Nova Montessoriskola är lika mycket värda.

-På vår skola ska det finnas aktiviteter där elever från olika årskurser/åldrar umgås och samarbetar (fadderaktiviteter).

-Vi har kamratstödjare i alla årskurser som träffas regelbundet och som leds av någon vuxen på skolan.

– Vår plan ska vara väl förankrad i vår verksamhet. På första föräldramötet varje läsår ges vårdnadshavarna information om likabehandlingsarbetet.

– Vi har tydliga gemensamma trivselregler, som diskuteras och revideras varje läsårsstart tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal.

– I de yngre åldrarna  ska man arbeta med kompissamtal. I alla årskurser ska man arbeta med värdering- och samarbetsövningar, och samtal kring värdegrund och demokratiska värderingar.

5. Förebyggande arbete

Läsåret 2016/2017 kommer skolan att medverka i skolenkäten som Skolinspektionen gör. Utifrån den enkäten kommer vi att göra analyser och förbättra/förändra vårt förebyggande arbete. Många åsikter och tankar kommer också ifrån elevrådet och kamratstödjarna som tas upp i olika sammanhang.

6. Åtgärdande arbete

När trakasserier eller kränkande behandling sker i skolan är det skolans ansvar att se till att det upphör. Om det uppkommer situationer där personer känner sig utsatta för kränkande behandling arbetar vi utifrån en gemensam arbetsgång, där ansvaret att agera omfattar all personal på skolan samt att vi skyndsamt ska utreda det inträffade.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

Analys av händelse görs av mentor och/eller någon vuxen som eleven har förtroende för. Dokumentation är mycket viktig och vi använder oss av alltid av bil.1. Dokumentationen lämnas snarast över till rektor som förvarar utredningarna i en gemensam pärm.

Rektor informerar ordförande i styrelsen skyndsamt.

 1. Börja med att samtala med den drabbade.
 2. Samtala med den/de som har utsatt så att allas röst/upplevelser får komma fram.
 3. Upprätta en handlingsplan, bil 1, med de berörda så att oönskade beteende upphör.
 4. Sammanför de båda parterna om samtycke ges av den drabbade.
 5. Kontakta alltid hemmet via telefon eller kalla vårdnadshavare till skolan, både till den som har blivit utsatt och utföraren. Redogör för den handlingsplanen/överenskommelse som gjorts.
 6. Informera de berörda arbetslagen/mentorerna samt fritidspedagogerna om händelsen.
 7. Följ upp ärendet genom samtal. Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade lämpligen efter en vecka eller tidigare (utifrån behov).

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

När det gäller personal som kränker/trakasserar elev leder rektor samtalet enl. samma rutiner som ovan.

Rutiner för uppföljning

Senast en vecka efter utredning ska ett uppföljande samtal ske. Om det då konstateras att trakasserier/kränkningar fortsätter ska:

 1. Rektor kopplas in
 2. Elevhälsoteamet sammankallas till möte, rektor sammankallar
 3. Föräldrar kallas till skolan, om möjligt båda parter.
 4. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas för en eller flera av dem som är inblandade i den aktuella situationen.
 5. Beroende på situation och graden av trakasserier kan andra myndigheter kopplas in.

Rutiner för dokumentation

Vi använder alltid Bil.1.

Det är alltid den som utreder som är ansvarig för dokumentationen och ansvara för att överlämna den till rektor. Utredningen sparas alltid hos rektor i en speciell pärm. Vid de månatliga styrelsemötena rapporterar rektor till huvudman under sekretess.

7. Ansvarsförhållande

Alla på skolan har till uppgift att försöka se samband mellan händelser och/eller beteende, analysera dessa och ge förslag på åtgärder vi behöver genomföra.

Vid planeringsdagarna i juni/augusti ska pedagogerna utvärdera i arbetslagen och lämna förslag på förbättringar.

Pedagogerna ser till att eleverna utvärderar i månadsskiftet maj/juni utifrån givna frågor, samt vid utvecklingssamtalen höst och vår.

Styrelsen utvärderar vid sista mötet på våren, styrelsen ansvarar för att vårdnadshavarna ges möjlighet att lämna synpunkter (utifrån den stora undersökningen som genomförs på våren).

8. Ansvarig för att årets plan utvärderas

Rektor Catharina Andersson

Alla på skolan har till uppgift att försöka se samband mellan händelser och/eller beteende, analysera dessa och ge förslag på åtgärder vi behöver genomföra.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka